Pozvánka na valnou hromadu

Předseda správní rady společnosti REAL.BPH, a. s., se sídlem Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 26220075, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371 (dále také jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13.5.2022 od 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a o řádné účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.
  4. Vyjádření správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
  6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
  7. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 8:30 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnická osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedená v seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, případně vyjádření předsedy správní rady k bodům pořadu jednání:

K bodu č. 1. pořadu – vyjádření předsedy správní rady:

Zasedání valné hromady zahájí předseda správní rady společnosti a na základě listiny přítomných akcionářů ji vyrozumí o její usnášeníschopnosti

K bodu č. 2 pořadu jednání – vyjádření předsedy správní rady:

Předseda správní rady nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává proto na akcionářích, aby sami členy orgánů valné hromady navrhli a zvolili.

K bodu č. 3 pořadu jednání – vyjádření předsedy správní rady:

Předseda správní rady společnosti valnou hromadu postupně seznámí se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.

K bodu č. 4 pořadu jednání – vyjádření předsedy správní rady:

Předseda správní rady přednese vyjádření správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

K bodu č. 5 pořadu jednání – návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.“

Zdůvodnění: Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit.

K bodu č. 6 pořadu jednání – návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve znění návrhu předloženému předsedou správní rady.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 předkládaný předsedou správní rady valné hromadě ke schválení je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

K bodu č. 7 pořadu jednání – vyjádření předsedy správní rady:

Zasedání valné hromady formálně ukončí zvolený předseda valné hromady.