Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti REAL.BPH, a. s., IČ 26220075, se sídlem Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl B, vložka 3371),

konané dne 12.5.2023 od 09:00 hodin v sídle společnosti

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
Valnou hromadu zahájil v 9:00 předseda správní rady Ing. Antonín Pikna. Přivítal přítomné a sdělil jim, že podle provedené prezence je na valné hromadě přítomen akcionář vlastnící 51% akcií společnosti a byl mu vydán hlasovací lístek na 51 hlasů. Konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.

2. Volba orgánů valné hromady.
Přítomný akcionář navrhl zvolit předsedou valné hromady a současně také ověřovatelem zápisu Ing. Antonína Piknu, zapisovatelem paní Marii Tronečkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Marii Kopeckou.
O návrhu dáno hlasovat s následujícím výsledkem (hlasování č.1) - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Konstatováno, že valná hromada (VH) schválila, aby předsedou VH byl Ing. Antonín Pikna, zapisovatelem Marie Tronečková, ověřovatelem zápisu předseda valné hromady Ing. Antonín Pikna a osobou pověřenou sčítáním hlasů Marie Kopecká.

3. Zpráva správní rady.
Předseda správní rady společnosti valnou hromadu postupně seznámil se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2022.

4. Vyjádření správní rady.
Předseda správní rady přednesl vyjádření správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
Dáno hlasovat o návrhu usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022“ s následujícím výsledkem (hlasování č.2) - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Konstatováno, že valná hromada (VH) přijala navrhované usnesení.

6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.
Dáno hlasovat o návrhu usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ve znění návrhu předloženému předsedou správní rady.“ s následujícím výsledkem (hlasování č.3) - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Konstatováno, že valná hromada (VH) přijala navrhované usnesení.

7. Závěr. V 9:30 předseda VH poděkoval přítomným za účast a prohlásil VH za ukončenou.

 

zapsala: Marie Tronečková

ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Pikna